PSC Dev

UIS Mobie

PSC Mobie UIS là một ứng dụng di động tích hợp với Hệ thống thông tin quản trị đại học (PSC University ERP).Sinh viên có thể sử dụng PSC Mobie UIS để ...

Ybook

YBook Reader là ứng dụng đọc sách điện tử (ebook) của công ty TNHH Sách Điện Tử Trẻ (gọi tắt là YBOOK), được phát triển bởi PSC. YBook Reader được cun...

YBOOK Library

YBOOK Library là ứng dụng đọc sách điện tử (ebook) của công ty TNHH Sách Điện Tử Trẻ (gọi tắt là YBOOK), được phát triển bởi PSC. YBOOK Library được c...

My OPAC

My Opac là thiết bị tra cứu, đọc sách điện tử của các thư viện được phát triển bởi công ty PSC.My Opac được cung cấp hoàn toàn miễn phí, hoạt động trê...