Luyện phát âm tiếng Anh|不限時間玩教育App

Facebook Google + Twitter

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

Bạn mất căn bản về phát âm tiếng Anh?

Bạn mới học tiếng Anh nhưng phương pháp nói tiếng Anh còn có vấn đề?

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

Đừng lo ngại...

Qua phương pháp nhận diện ký tự, bạn có thể đánh vần tiếng Anh mà không cần thuộc bản phiên âm quốc tế.

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

Hệ thống bài tập và ví dụ phong phú sẽ giúp bạn nói chuẩn tiếng Anh trong vòng vài ngày.

* Các tính năng chính:

- Phần mềm luyện phát âm tiếng Anh Tummo Study là giúp bạn luyện phát âm tiếng Anh một cách thật dễ dàng nhất.

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

- Luyện phát âm theo phương pháp ghép vần.

- Các bài tập thực hành phát âm

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

玩教育App|Luyện phát âm tiếng Anh免費|APP試玩

Luyện phát âm tiếng Anh 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Luyện phát âm tiếng Anh App免費

Luyện phát âm tiếng Anh APP LOGO

Luyện phát âm tiếng Anh 教育 App LOGO-APP試玩

掃描Luyện phát âm tiếng Anh QRCode 下載App

掃描Luyện phát âm tiếng Anh 教育 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.0.1
下載 App
免費9.32014-11-232015-12-21
Facebook Google + Twitter